Frågor & Svar


 • Hur ofta hålls byggmöten? Svar: Var tredje vecka (nästa möte 13/4)
 • Vem är föreningens kontrollant på plats? Svar: Lennart Andersson, LAN Markkonsult. Kommunen har även sin kontrollant regelbundet på plats som bevakar händelseförloppet
 • Skall var och en fastighetsägare söka "Bygglov VA" eller sköter föreningen detta?  Svar: Bygglov VA skall sökas, men det kommer att hanteras/lämnas in kollektivt. Föreningen tar alltså ansvaret och kommer att distribuera blanketter när det är dags, samla in dem och sedan lämna in dem i ”klump”. Ingen kostnad skall dock vara förknippad med detta enligt den information vi fått utan det ingår i helheten.
 • Ingår moms i priserna?  Svar: Alla priser är inklusive moms
 • Kan vi ge en större säkerhet vad gäller kostnaden? Svar: Vi har i kalkylen en buffert på ca 10 %. Vii har valt att använda kommunala avgiften som inriktning för vår prissättning. Vi har lagt in plus och minus i projektet, är det ingen som anmäler sig längs en stamledning kan vi ta bort denna ”tarm”och då sänker det kostnaden. Samtidigt vill vi täcka in så mycket som möjligt, en avvägningsfråga.  Slutligen är det upp till hur många som väljer att ansluta och vid vilken tidpunkt.
 • Täcker stamledningen på Hästholmen solidariskt? Svar: Solidariskt till största möjliga mån men ej 100%. T ex Hästholmen är ett dyrt område att ansluta pga sprängning samtidigt är det väldigt få som ligger långt från stamledningen där.  
 • Finns medel avsatt i den kommunala budgeten? Svar: Ja, för 2015
 • Kan det tillkomma ytterligare kostnader? Svar: Ja, men vi har tagit höjd med en buffert på 10%.
 • Vad händer om entreprenören går i konkurs? Svar: Vi har kontrollerat sådant som är brukligt i den här typen av offert men det finns aldrig några garantier. Vi kommer dock att transferera en prestations-baserad betalning så vi kommer aldrig att riskera att inte få levererat något vi betalat för.
 • Servitutsfrågan – krävs servitut även för väg och samfälligheter? Svar: Ja
 • Om man önskar fiber tvingas man binda upp sig för ett abonnemang? Svar: Nej. Fiber är dock samhällsföreningens fråga, vi kommer att samarbeta med dem. YHVA lägger ner slangar, rör medan fastighetsägaren själv väljer att ansluta sig till ett abonnemang.
 • Kan kommunen gå in och garantera att det inte  blir dyrare än ett kommunalt avlopp? Svar: Jo, det har vi diskuterat med dem men eftersom vi redan ligger under den kommunala nivån har vi ej bedömt det som aktuellt. De kräver då även att de får ta över projektet direkt efter färdigställande, vilket kommer att innebära tvångsavslutning för resterande.
 • Jag undrar om det finns reglerat i upphandlingen hur återställningen av mark ska gå till. I planen ska en del av stamlinan dras över min mark vilket jag ställer mig positiv till, men det kommer att medföra en hel del trädfällningar. Vems ansvar blir det att hantera fällda träd och övrigt skogsavfall? Svar: All trädfällning sker i samråd med beställaren/marker. Skada på träd som önskas kvar ersättes efter värdering. Entreprenören står för nedtagning av träd och bortforsling av det som ej önskas. Stammarna kapas i 3 m lämnas kvar på anvisad plats om fastighetsägaren så önskar. Eventuella (Frukt-)träd som måste tas bort ersättes med ”nya”. Entreprenören återställer markyta till så nära ursprungligt skick som möjligt.
 • När två eller flera fastigheter ligger tillsammans, men en bit från den nu föreslagna stamledningen, kan man då addera 30meters bitarna så att man tex vid tre fastigheter kommer 90 meter närmare innan egen grävning börjar. Svar: Nej det är 30 m eller eller max till tomtgräns som gäller.
 • Blir inte projektet dyrare om 65 medlemmar skall ha 30 m servis istället för 25? Svar: Vi har kalkylerat med 25 fastigheter och 30 meter servis inalles 750 m servisledning. (150 m berg 600 m vanlig schakt) Flera av de 65 har betydligt kortare än 30 m och många har stamlednigen precis utanför fastigheten vilket gör att vi känner oss trygga med kalkylen.
 • Varför offentligörs inte beräkningsprotokollet? Svar: Av tidigare nämnd orsak samt att det är en mycket komplex kalkyl med en rad facktermer vilket gör den svårtolkad. Den kommer därför ej att skickas ut. Är det någon som önskar en överskådlig presentation så bara hör av er.
 • Har ni kalkylerat med olika markförhållanden vad gäller grävning/sprängning? Svar: Ja. Vad gäller servisledningarna har vi räknat med 80% jord och 20% berg. Vad gäller
 • Stamledning är sträckorna nogsamt analyserade och vi har här räknat med 680 m berg och 5757 m vanlig schakt.
 • Hur stor är pumpbrunnen? Svar: höjd 2600 x bas 600 och pumpen heter LPS200E. läs mer på www.kommunalteknik.se
 • Hur appliceras pumpen på en befintlig anläggning? Svar: Den appliceras på utgående avloppsledning från fastigheten t. ex. på samma plats som nuvarande trekammar brunnen, men det är inget måste.
 • Hur kommer ledningen att förläggas? Svar: Vi kommer att följa kommunens krav och direktiv på förläggning och även jobba efter KJ41.
 • Hur läge har föreningen för avsikt att behålla nätet innan det lämnas över till kommunen? Svar: Ett framtida beslut för föreningen men minst 5 år samt att vi har ambitionen att synka tiderna med kommunens VA-plan.
 • Hur blir det med tvångsanslutning när kommunen tar över? Svar: Vår avsikt är att behålla nätet så länge så att det inte behöver bli någon tvångsanslutning, men det finns alltid en bortre gräns.
 • Är jag tvungen att ansluta till både Avlopp, Bredband och Vatten på samma gång, om så är fallet blir det ett förmånligare pris då? Svar: Inte bredband men vatten och avlopp. Nej, det är de priser vi presenterat som gäller.              
 • Vad för går det inte att enbart få kommunalt vatten utan avlopp? Svar: Kommunen kräver att man skall ha ett av kommunen godkänt avlopp för att få tillgång till kommunalt vatten enligt den information vi har fått. I detta fallet tillsammans med tryckavloppet!
 • De 3000 sek som man betalar in som insats i föreningen är det en delbetalning eller är det utöver dom pengarna som projektet kostar? Svar: Det är en delbetalning av totalpriset.
 • Vad händer med insatsbeloppet på 3000 SEK om inte tryckavloppsprojektet blir av? Svar: De pengarna som är kvar efter de kostnader som har blivit under projektets gång delas upp mellan alla medlemmarna.
 • Vad händer med insatsen på 3000 sek om man inte blir godkänd som medlem? Svar: Dessa kommer då att betalas tillbaka omgående
 •  Hur resonerar föreningen vad gäller att kommunalt vatten på Ytterön respektive Hästholmen? 

  Svar: På Ytterön tänker vi att det blir ett självkostnadspris ca 10.000:- dvs. att de fastighetsägare som vill ha vatten får dela på kostnaderna för material och läggning. Man skall alltså inte behöva betala grävningen två gånger! 

  På Hästholmen så får fastighetsägaren ta kontakt med vattenföreningen på Hästholmen för att få ett pris.

 • Vilken är kommunens inkopplingsavgift idag 2013?  Svar: 175.000 kr inkl. moms

 • Hur resonerar föreningen kring fiber ihop med avloppet och vad kostar detta i så fall? Svar: Tanken är att samlägga om så önskas, Slang följer i diket. Service ledningen/fibern samt kopplingsadaptern  med insvetsning betalar fastigheten. Pris ber vi att få återkomma med
 • När blir ledningsdragningen officiell? Svar: När kommunen har godkänt ledningsdragningen och markägarna har informerats!
 • Kommer ledningen att hamna i närheten av min fastighet? Svar: Kontakta styrelsen så kan dom hjälpa dig med detta.
 • Går det att avvakta med inkopplingen och bara vara med till tomtgräns? 

  Svar: Ja det är vår tanke. Kostnaden för pump brunnen och elskåpet dras då av på ditt pris.

 • Eventuell grävning inne på tomten, görs det en gemensam upphandling för ett fast meterpris eller får var och en fixa det själv? Svar: Föreningen kommer att förhandla med den blivande entreprenören gällande timpris, meterpris och sprängning, som de olika fastighetsägarna kan luta sig mot. 
 • Material som går åt inne på tomten tex avloppsrör mm görs det en gemensam upphandling på detta eller får var och en fixa detta själv? Svar: Föreningen tittar på denna frågan för att underlätta för medlemmarna. Det blir även den miljömässigt bästa lösningen.
 • Om jag idag har ett godkänt avlopp men ändå vill vara med när det grävs och på sikt vill ansluta. Svar: Föreningen kommer att presentera flera alternativ i sitt kommande prospekt. Ett fullständigt alternativ för de som önskar ansluta nu samt ett för de som i dagsläget endast önskar grävd slang till tomtgräns/30 m från stamledning. Priset kommer då att minskas med avgiften för elskåp samt pumpbrunn/pump. Det senare gäller även de som på sikt önskar kommunalt vatten på sikt så kommer vi även att lägga ner vattenrör i diket.
Vi fyller på efterhand, Välkommen att maila dina frågor till:magnus@ytteronhastholmenva.se