Föreningen‎ > ‎

Aktuellt

ÅRSMÖTE, 27 juni (200614, uppdat 200620)
Som anslaget på våra anslagstavlor kommer vi att ha ett årsmöte den 27 juni kl 10.00 i missionshuset på Ö Hästholmen. Med anledning av pandemin är ambitionen att hålla mötet utanför byggnaden, så vi hoppas på bra väder. Vi har även för avsikt att maila ut ekonomisk information  mm samt lägga ut det på hemsidan (Se årsredovisning & revisionsberättelse längst ned på denna sidan), för genomläsning innan så att mötet om möjligt kan kortas ned något. (Justerat protokoll, klicka: Protokoll)

STATUSRAPPORT (191213)
Kommunreglering Samtalen med kommunen kring slutregleringen har nu gått in i en ny fas med nya personer vilket i detta skede upplevs positivt från bägge parter. Önskas ytterligare information kring detta ber vi er att kontakta representant ur styrelsen då vi ej vill publicera detaljer  på nätet i detta skedet.  

Ledningsrätten Efter Lantmäteriets kovändning i somras har vi nu gått ut till samtliga berörda markägare med kompletterande avtal med reviderad sträckning och väntar nu endast på återstående signaturer från 2-3 stycken av er. Vi hoppas därför och tror att vi inom kort skall nå en 100%-ig frivillig avtalstäckning av VA-nätet och med detta kunna ta en avsevärt mycket lättare, kortare och billigare väg fram mot en ledningsrätt för VA-nätet som helhet.


MARKAVTAL (190626)
I dagarna kommer du som har delar av stamnätet draget över din fastighet där slutlig ledningsdragning ej överensstämmer med planerad och/eller där markavtal ej fanns tecknat sedan tidigare att få ett brev från föreningen i din låda. Vi ber dig att snarast möjligt underteckna och returnera. Vi gör detta med ambitionen att nå 100% avtalstäckning på frivillig basis för att minimera Lantmäteriets fortsatta och kostsamma insatser nu när ledningarna ligger där de ligger.

HÄMTNING/FAKTURERING AV BESTÄLLDA PUMPAR M.M.
Av olika anledningar och inte minst efter påstötning från revisorn men även av  utrymmesskäl ber vi er att så snart ni har möjlighet planera in och hämta ut beställda elskåp, pumpar, pumpbrunnar mm från Pegge/Oskars förråd. Vi kommer inom kort att skicka ut denna uppmaning till berörda samt även bilägga en faktura med lite längre betaltid. Detta är dock en liten förvarning.

Tag kontakt och bestäm tid med Pegge Jonasson, 0706-889868

NÖJDFÖRKLARINGAR
Slutförhandling med kommunen har inletts och pågår...För att kunna slutföra och är vi beroende av att vi får in samtliga nöjdförklaringar (åtgärdade eller ej, men nedskrivna och signerade). Detta gäller inte alla utan bara de av er som har stamledningen dragen över er mark. Vi ber dig att snarast se över detta och skicka in alt. ta kontakt med Annika Annemark

HUR UNDVIKER VI  PROPPAR I LEDNINGSNÄTET, VIKTIGT!
En tryckavloppsanläggning är beroende av ett kontinuerligt flöde i rören för att undvika att "proppar" sätter sig i ledningarna vilka är både knepiga och kostsamma att få bort. Detta undviker vi genom att ni som endast nyttjar ert avlopp periodvis spolar i vatten, vilket trycker ut innehållet till stamnätet. Vi har haft ett antal "proppar" i ledningsnätet  vilket kostat "onödiga" pengar så en regelbunden spolning typ var tredje vecka är optimalt. Bor du långt borta be någon som är på ön regelbundet att gå in och spola 5-10 min åt dig en gång i månaden att pumpen får jobba och det "fasta" spolas vidare. Mer information finner du under fliken "proppinfo" till höger under aktuellt. 

Skulle ni mot förmodan få ett stopp ringer ni veckodagar till Tommy, 0703-782792 (Rolandssons Gräv, vilka YHVA nu slutit ett avtal med)

KOMMUNAL INKOPPLINGSKONTROLL
Kommunens VA-sida har nu plomberat alla ej inkopplade avlopp.Detta för att så att ingen nyttjar nätet utan tillstånd. För dig som nu står i begrepp att koppla in finner du information till vänster under fliken, inkoppling.


UTDEBITERING AV RESTERANDE BELOPP
Vi har fått en del frågor kring när/om de resterande 20%-en (ca 13.750 kr) upp till 68.750 eller ytterligare kommer att faktureras ut till medlemmarna. Vi är nu inne i en slutförhandlingsperiod med kommunen, vissa arbeten återstår samt att arbetet med att måla upp hur framtidens ägande ser ut kvarstår. Det är därför för tidigt för oss att kunna gå ut med denna typ av information och ber er fortsatt att reservera för en eventuell utdebitering. Dock kan vi säga så mycket som så, att vi i dagsläget inte ser några akuta behov.

Med bidrag från:

SparaSparaSparaSpara
GLADA TILLROP!

160707
Ett stort tack till alla er som jobbat med vatten och avloppsprojektet.
Vi har nu fått ett bra avlopp, dessutom miljövänligt antar jag. Vi har slängt ut Separetten och njuter av vattentoalett.
Vi är jätteglada😀Hälsar Yvonne och Göran Gnosspelius


160705

Idag kl 10.50 så spolades det på riktigt på Y1:72.
Skitskön känsla!
Mvh, Nils Gustafson


NYHETER:
Denna lista uppdateras ej så frekvent då vi nu främst arbetar på att avsluta alla delar och förhandla med kommunen...se viktiga nyheter under aktuellt till vänster.

170518
Ikväll valde vi in vår 87de medlem!


170404
Inte så mycket information därav inte så frekventa utlägg. Vi är överens med entreprenör och befinner oss i slutförandling med kommunen där vi är klara från vår sida och har skickat slutfakturan men där de ändå önskar få in nöjdförklaringarna vilket är det som gör att det drar ut på tiden. Arbetet med att skissa på scenarios för överlämning till kommunen kommer att påbörjas när slutförhandlingen ovan är avklarad. Årsmötet kommer att ligga i slutet av juni och datum kommer att definitivt sättas på nästa styrelsemöte 1/5. ca.17 fastigheter har anslutit till avloppet och ytterligare 4-5 ligger hos kommunen för åtgärdande/öppnande. ca. 45 har anslutit till det kommunala vattnet
.

161118 Anslutna medlemmar
Arbetet från kommunens sida rullar på och hittills har ca.15 fastigheter anslutit till tryckavloppssystemet och ca. 45 till det kommunala vattnet

161110 Förhandling pågår
Slutförhandling med entreprenören(EGUN) pågår och därefter väntar förhandling med kommunen kring de ekonomiska frågorna, ej överlämnande. Detta steg skall först alla få tycka till om men först måste vi ha projektet avslutat samt ta fram olika scenarier att presentera för er medlemmar, innan beslut tas.

160808 Anslutna medlemmar
Arbetet från kommunens sida rullar på och hittills har ca.12 fastigheter anslutit till tryckavloppssystemet.


160629 Entreprenaden godkänd
Vid slutbesiktningen den 29 juni godkändes entreprenaden med ett fåtal anmärkningar (Besiktningsprotokollet läggs ut efter färdigställande). En efterbesiktning är utsatt till 2016-08-30, då anmärkningarna skall vara ”släckta” Det är dock från och med idag möjligt att koppla in sig på systemen, under förutsättning att arbetena inom den egna fastigheten är utförda och godkända av kommunen!

160616 Protokoll från senaste byggmötet (20)
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan


160606 Grävning/korrigering av sträckan på Hästholmen!
Grävning påbörjad och slutförd inom kort. Kommunen har lovat att inga ytterligare provgrävningar kommer att göras.

160513 Sista fastigheterna klara!
Ikväll blev föreningens åtagande ut mot Lönhamn klara och därmed är all grävning vad gäller stam och anslutningar klara!

160502 Protokoll från senaste byggmötet (19)
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan


160412 Protokoll från senaste byggmötet (18)
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan

160410 Lars-Åke Månsson begär sitt utträde ur styrelsen.
Läs Lasses motivation nedan, vilken vi till fullo respekterar samtidigt som vi är mycket tacksamma för att han väljer att fortsätta och ta sitt projektledaransvar:

"Efter att tagit del av helgens korrespondens mellan föreningarna (Läs. Vägförening och VA-föreningen) i frågor rörande vägar, ser jag en omöjlighet att sitta kvar som styrelserepresentant i respektive förening. Vilken egen åsikt jag än har i sakfrågan, så kan jag inta agera utan att göra fel eller uppträda på ett sätt som kan uppfattas illojalt. Jag begär därför utträde ur båda föreningarnas styrelser (YHVA och färja/vägföreningen. Om inget annat meddelas kommer jag att fortsätta med projekten: Eldrift färja enligt riktlinjer, samt slutföra Va projektet som projektledare.

160407 Senaste/Sista? avtalen klara!
Nu är avtalen med de två fastighetsägarna vid Lönhamn klara och grävning kommer att påbörjas inom kort. Annars har vi påbörjat en besiktningsfas som kommer att ske den närmaste tiden där entreprenörens totala arbete kommer att sammanställas och vår kvalitetsperson tillsammans med kommunens anlitade besiktningsman kommer att gå igenom helheten och godkänna projektet.

160315 Protokoll från senaste byggmötet (17)
Satt målsättning är nu att ha huvudnätet besiktningsklart v.14! Detta är även avhängigt på om alla lämnat in sina nöjdförklaringar eller ej, se röd text till vänster.

För mer detaljerad info/status se protokoll längst ned på sidan

160215 Protokoll från senaste byggmötet (16)
Totalt är 7903 m grävda vilket är 1207 m längre än projekterat i starten. (2015-10-07). Återstår 220 m att gräva sätta serviceventiler, stolpar och ta in nöjdförklaringar.
Återstående arbeten med stamnätet planeras till 3 veckor. För mer detaljerad info/status se protokoll
längst ned på sidan

160125 Protokoll från senaste byggmötet (15)
Protokoll från förra måndagens byggmöte se längst ned på sidan


151214 Protokoll från senaste byggmötet (14)
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan


151117 Protokoll från senaste byggmötet (13)
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan

151028 Protokoll från senaste byggmötet
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan

151024: 84 medlemmar


151015 Landfästena påbörjade
Dykarna har nu påbbörjat arbetet med landfästena. Arbetet ska vara klart inom ca en månad.

150929 Protokoll från senaste byggmötet
Protokoll från måndagens byggmöte se längst ned på sidan

150920 Uppsatta Elskåp
De elskåp som satts upp hittills är för elserviser, inte pumpskåp.

150917: Kommunen något försenade med sjöledningen
Vi måste tyvärr meddela att avloppsanslutningen till Hästolmen /Ytterön blir försenad. Vid leveranskontroll av rören konstaterades felaktigheter. Vi har begärt nya rör av leverantören. Leverantören har inte återkommit med ett slutgilit leveransdatum men det blir troligen först runt den 30 september. Detta innebär att vi nu är ca fyra veckor efter i projektet med att lägga sjöledning, Kna kommun

150910: Kommunen på plats!
Kommunens entreprenör PEAB etablerade sig vid färjan i torsdags för att göra landfäste och pumphus samtidigt som kommunens dykarlag har påbörjat arbetet med sjöledningen i Gisslevik.

150907: 83 medlemmar

Senaste protokollet från byggmöte 7/9 se fil längst ned på sidan.

150717: 83 medlemmar
Vid dagens styrelsemöte valdes ytterligare en medlem in i föreningen

150614: Årsmöte

Idag hade vi årsmöte med god uppslutning och en konstruktiv dialo. Styrelsen är densamma även kommande år och prognosen ser god. Protokoll läggs ut så snart det är klart!

150611: 82 medlemmar
Vid kvällens möte valdes ytterligare tre medlem innebärande 82 medlemmar (=fastigheter) i föreningen.

150601: ROT-avdrag!.
För arbetet på den egna fastigheten finns möjlighet att få rotavdrag för entreprenörens timkostnad. Vi har därför beslutat att dessa fakturor kommer att gå direkt från EGUN (för den som väljer att anlita dem) och ej via föreningen.

150526: Årsmöte spikat.
Söndagen den 14 juni kl. 10.00 har vi årsmöte i EFS-kapellet på Hästholmen. Stadgarna hittar du under fliken förening ovan.

150512: Blötan fortsätter.
Blötaste våren/försommaren sedan 1948 konstaterar vi enligt familjen Bengt Jonassons "familjeräkning"

150512:
Blötan fortsätter.
Blötaste våren/försommaren sedan 1948 konstaterar vi enligt familjen Bengt Jonassons "familjeräkning". Detta ställer till det lite men EGUN hittar lösningar varför arbetet fortskrider i princip enligt plan. se projektplan tv. Preliminärt har vi nu satt tiden för årsmötet till den 14/6 kl 10.00 (reserv 13/6 kl 13.00) vilket kommer att bekräftas inom kort.

150428: Färdiga sträckor:
Nedan sträckor är färdiga förutom lite finjustering
Ytterön:
- Y6,Y5    Från Pegge & Lena´s s över Vibergs, Pahlms, Wessingsvägen till belagd                    väg, 1298,5m
- Y4         Från Malins (Gamla affären)  till belagd väg vid Ebba´s, 495m
- Y3,Y1    Från Ebbas till landfästet vid färjan, 730m
- Y9         Bakom Ebba´s och Kerstin´s, 250m

Hästholmen
H9            Storåkra, 379m


150423:
Ytterligare frågestunder i maj.
Igår gästades styrelsen av sex fastighetsägare som ställde frågor och fick information. Vi kommer att ge ytterligare möjlighet till detta i maj i samband med våra styrelsemöten. Läs till vänster för mer info.


150423: Ca 50% är grävt och vi håller budget!
Merparten av grävsträckorna på Ytterön är nu gjorda och även delar av Hästholmen är påbörjat.Totalt ca 3,6 km! Med anledning av av varierande underlag som ej gått att förutse samt smärre justeringar i ledningsdragning en blir det lite plus här och lite minus där. Vi bedömer dock att vi så långt ligger i nivå med vår satta budget.


150401:
En fjärdedel av anslutningarna klara
Projektet fortlöper och vi kan konstatera att vi nu har servisledningar klara fram till 19 fastigheter vilket innebär ca en en fjärdedel av medlemmarna. 

150323: Ledningsrätten vunnit laga kraft

Den 23/3 kunde vi konstaterat att ingen överklagat ledningsrätten, vilket innebär att den vunnit laga kraft och vi kan fortsätta precis enligt planerad ledningsdragning.

150312: 78 medlemmar

Vid kvällens möte valdes ytterligare tre medlem innebärande78 medlemmar (=fastigheter) i föreningen. Kan vi möjligen bli ännu fler?

150301: Reviderad tidsgräns för 10%-igt pålägg
Vi reviderade vid vårt styrelsemöte (15-02-19) vårt tidigare beslut rörande tidsgränsen för det 10 %-iga pålägg som adderas till grundavgiften
efter 14-12-31 för tillkommande medlemmar. Nytt beslut är att 10 % tillkommer först när entreprenaden hunnit passera den aktuella fastigheten och avloppsledningen är lagd och täckt, förutsatt likt tidigare att merkostnaden för det tillkommande arbetet vid aktuell inkoppling täcks fullt ut och inte belastar projektekonomin negativt.

Vi stödjer vårt beslut på den målsättning vi har att kunna attrahera ytterligare någon/några av det fåtal fastighetsägare som ännu inte anslutit sig, att kanske göra så.

150219: 75 medlemmar 

Vid kvällens möte valdes ytterligare en medlem in så nu är vi 75 medlemmar (=fastigheter) i föreningen. Vi hoppas och verkar för att vi skall bli ännu fler.


150216: Blött i markerna!
Idag hålls ett byggmöte med berörda parter och vi hoppas efter det kunna lägga ut en tidsplan på arbetet framöver. Arbetet är dock påbörjat som de av er som varit på ön sett. Grävgänget kämpar en lite ojämnkamp mot vattnet i de grävda dikenna och pumparna går för högtryck. Ni kan se några bilder under aktuellt till vänster. Medlemsskaran har även den ökat till 74 medlemmar och vi hoppas på ytterligare några...

150126: Startmöte och byggstart!
Idag hade vi byggstartsmöte på VA-enhetens kontor i Lyckeby med berörda parter, primärt entreprenadfirman EGUN och Karlskrona kommun. Avtalen med dessa båda parter är klara sedan en tid tillbaka så syftet med detta möte var att dra upp riktlinjer för det kommande arbetet. Det har röjts lite sedan tidigare på vissa sträckor men strax efter mötet drog även arbetet igång på Ytterön till att börja med. Vi kommer inom kort att på denna sida redovisa en preliminär tidsplan för arbetet framöver.

150104 : 70 medlemmar och lika många avtal
Det var resultatet efter vårt styrelsemöte igår. Det har även kommit till vår kännedom att ytterligare tre fastighetsägare önskar att ansluta... Glädjande att så många önskar avlopp och nu ser möjligheten. Inom kort (1-2 v.) kommer vi sammankalla berörda aktörer till ett startmöte för att sedan snarast möjligt starta upp med besiktningar och komma igång med schaktningen där vi initialt kommer att prioritera sträckor med fiberkanalisation där serviserna är klara i väntan på ledningsrätten. Vi kommer i samband med startmötet att påbörja utskicket av fakturor till de ca 25 fastighetsägare på Ytterön som kommer att beröras under etapp ett. Vi beslutade igår att beloppet för den första delbetalningen kommer att ligga på 55.000:- (Vi hade i vår ursprungliga kalkyl på 3,8 miljoner serviser till 30 fastigheter och har nu med det höga antalet räknat upp kalkylen med ytterligare 35 serviser på 30 m till 4,4 milj. Vi har sedan utgått från 65 fastighetsägare och 80%). Vi kommer att lägga ut mer information inom kort efter startmötet då vi bättre vet hur tidplanen framöver ser ut.

150102: 65 avtal och ytterligare medlemsansökningar...
Efter vårt kommande styrelsemöte 4/1  kommer vi att lägga ut mer uppdaterad information om status samt tidsplan framöver. Vi har dock till dags dato fått in minst 65 avtal och den blivande medlemsskaran ser ut att bli upp emot 70 om inte fler... Detta känns riktigt roligt med denna stora uppslutning tycker vi från styrelsen och ser fram emot att nu när vi går in i 2015 få verkställa projektet på bästa tänkbara sätt. Vi vill passa på att önskar alla ett riktigt Gott Nytt År!

141219: 45 avtal och ytterligare medlemsansökningar...
Ytterligare tre medlemmar har kommit in för beslut. Summa summarum gör det efter nästa möte 63 medlemmar. 60 passerat och vi ser nu fram emot 70...

141217: 44 avtal och ytterligare en ansökan...
Efter nästa styrelsemöte kommer vi att vara 60 medlemmar innebärande om alla tecknar avtal att vi är nere runt 65´ kr för grundpaketet. Dagsnoteringen med 43 avtal är ca 88´ kr. Vi ber därför er medlemmar som ännu inte fyllt i avtalet samt er som är på gång med en medlemsansökan att lämna in dessa så att vi kan revidera ner första inbetalningen och gå ut med den informationen. Vid 60 avtal innebär det att den första inbetalningen (ca 80%) i början på året kommer att ligga på ca 50´ kr.

141216: Ytterligare medlemsansökningar...
Ytterligare två medlemmar har kommit in för beslut. Summa summarum gör det efter nästa möte 58 medlemmar. Passerar vi 60 före jul..?

141215: 41 avtal
!
Nu har vi passerat 40-gränsen och ytterligare fyra medlemmar har kommit in för beslut. Detta innebär att efter nästa styrelsemöte är vi 56 medlemmar vilket är detsamma som för 4-5 år sedan då den första intresseanmälan gjordes. Vi har dock  kännedom om att fler är intresserade....

141211: Beslutsdatum satt till 14 december flyttas till 31 december

Med anledning av positiva öppningar i samtalen med Hästholmens vattenförening och Karlskrona kommun (samt Kennet´s konvalescens) beslutade vi ikväll att flytta fram avtals-/grundprisdatumet för samtliga fastighetsägare till den 31 december.

141211: 34 avtal & 47 medlemmar!
Ikväll passerades 30 gränsen vilket innebär att nu är vi körklara. Ytterligare fem medlemmar är i princip klara men beloppet har ej hunnit in. Detta innebär 52 medlemmar och vi har även kännedom om att fler är intresserade.

141210: 23 avtal
Igår fick vi in ytterligare ett avtal

141209: 22 avtal
Igår fick vi in ytterligare ett avtal samt ytterligare medlemsansökningar vi skall ta beslut om under torsdagens (11/12) styrelsemöte. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att titta in till lokalen vid färjan på torsdag. Vi är där mellan 18.10 och ca 20.30.

141207: 21 avtal
Under helgen har ytterligare tre avtal nått styrelsen, så vi har nu passerat 21, vilket innebär att endast nio avtal återstår för ett igångsättande.

141204: Medlemmar, Avtal & 14 dec
Under gårdagens styrelsemöte kunde vi välkomna ytterligare 2 medlemmar till föreningen vilket gör att vi nu är 34 totalt. Ytterligare 3 står på tröskeln men antingen har anmälan eller betalning ej nått oss än vilket vi kräver för att kunna ta beslut. Vi konstaterade även att vi nu är uppe i 17 klara avtal och även här vet vi att fler är på gång de närmaste dagarna. Den 14 december är fortfarande det datum som gäller för grundpriset och vi kommer att utlysa ett medlemsmöte så snart vi nått 30 avtal för att ta beslut om start och vägval vad gäller fiberdelen som är viktigt att vi proriterar i det skedet p.g.a. bidragen som annars uteblir. 

141124: Detaljerat kartmaterial
Du finner ett detaljerat kartmaterial under fliken till vänster: Kartor/Ledningsdragning samt fr o m tisdagkväll i pappersformat i lokalen vid färjan. Vid frågor/funderingar alt. visning vid din fastighet vänligen kontakta oss.

141123: Fastighetsägarmöte i EFS-kapellet, 13.00
Härmed bjuder vi in samtliga fastighetsägare för ett gemensamt informationsmöte angående Tryckavloppet på våra öar.
Vi är nu i det skedet att vi har möjlighet att sätta "spaden" i jorden och starta projektet. Vi vill nu ta tillfället i akt att informera Er om vad som kommer att ske i närtid och ge er den information som ni behöver för att ta ställning till en hållbar VA-lösning, samt erbjudas möjlighet att gå med i vår förening.
Medverkande från kommunens sida är Kenneth Johansson, VA-Chef

Medlemsansökan, Avtal samt aktuellt prospekt finner du till vänster

141112: "Lantmäterimöte" i EFS-kapellet
För berörda fastigehtsägare

140903: Medlemsmöte 
i EFS-kapellet

140828: Möjlighet för information mellan 19.30-21.00 till våra medlemmar.

140629: Årsmöte kl 09.00 i EFS-kapellet

140414: Vi fick i fredags beskedet att vårt projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länstyrelsen i Blekinge.  Vi har erhållit 323.000:- i LOVA-Bidrag vilket givetvis förbättrar ekonomin ytterligare.

140203: 31 medlemmar (gör 119´:- stam och servis + 39´:- pumpbrunn gör 158´:- + installation och grävning/ledning brunn och från servis)

Kommunal taxa för 1000 m2 tomt 2014 beslutad till 194´ (= +10% från 2013)

Information till medlemmar samt till övriga fastighetsägare kommer att skickas ut under helgen 8-9/2 

Svar på inkomna frågor finner ni under "Frågor & Svar", senast uppdaterat 8/1
Underordnade sidor (2): Inkoppling "Proppinfo"
Ċ
Magnus,
19 juni 2020 23:52
ĉ
Magnus,
23 juni 2020 01:53
ĉ
Magnus,
20 juni 2020 00:01
Ċ
Magnus,
19 juni 2020 23:52