Föreningen‎ > ‎

Historik

2009

Under hösten 2009 fick Samhällsföreningen en förfrågan från Blekinge Tekniska Högskola/BTH om att ge förslag till examensarbete för studenter under rubriken ”Hållbar utveckling ”. Samtidigt deltog föreningen med representanter i Blekinge Arkipelag (http://www.blekingearkipelag.se/) och i Landsbygds- och skärgårdsforum där hållbar utveckling och frågor om hur våra skärgårdsöar kan bli mer miljövänliga behandlades och där vatten- och avloppsfrågor, som en mycket viktig faktor för hållbar utveckling, stod högt på agendan. Styrelsen beslutade att arbeta vidare med avloppsfrågan och för att finansiera en förundersökning ansökte föreningen om LOVA-bidrag (https://www.havochvatten.se/insatser-och-skydd/havs--och-vattenmiljoanslag/lova.html).

2010

Ansökan beviljades med 50 000 kronor i mars 2010. Styrelsen beslutade att utredningar om olika alternativa avloppslösningar skulle genomföras. På marknaden intressanta lösningar som Aquatron, Baga, KWH, Ecotech m fl undersöktes och kontakt togs med miljöavdelningen på Karlskrona kommun för att få besked om kommunens krav för godkännande av dessa avlopp. Karlskrona kommuns krav för att godkänna avloppet var att det måste vara urinseparerande och kretsloppsanpassat om det inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet. Endast ett alternativt avlopp fanns då att välja på, Aquatron, men det alternativet skulle innebära behov av stora ombyggnationer i fastigheterna på öarna.  Styrelsen beslutade att gå vidare och undersöka möjligheten att anlägga ett tryckavlopp anslutet till det kommunala avloppet, vilket verkade vara en hållbar och kostnadseffektiv lösning på lång sikt.

Styrelsen beslutade att kalla till ett allmänt fastighetsägarmöte den 20 november 2010 rörande framtida avloppslösningar för skärgården. Karlskrona kommuns VA-chef Kenneth Johansson informerade om kommunens tryckavloppslösning, som har genomförts på flera områden inom kommungränsen. Ett 30-tal fastighetsägare tog del av information och diskussion. På mötet beslutades att styrelsen skulle gå vidare med tryckavloppslinjen och att göra en första utredning om hur ett trycksatt avloppsnät skulle kunna arrangeras på Ytterön-Hästholmen samt att i julutskicket till medlemmarna skicka med en intresseförfrågan om tryckavlopp.

2011

I intresseanmälan framgick att stamledningens dragning avgörs av faktorerna grävbarhet och intresseanmälan samt att intresseanmälan inte var bindande. Resultatet av intresseanmälan blev över förväntan då 41 fastighetsägare anmälde intresse innan deadline, sammanlagt efter en tid totalt 57 intresseanmälningar för en gemensam tryckavloppslösning!

Styrelsens arbetsgrupp för avloppsprojektet arbetade därefter aktivt vidare med tryckavloppet. I januari 2011 mötte gruppen kommunens VA-representanter för genomgång av förutsättningar för genomförandet. VA-chefen Kenneth Johansson meddelade på detta möte att kommunen tillhandahåller pumpstationen på Ytterön samt sjöledningen mellan Ytterön och Torhamnslandet om fastighetsägarna på Ytterön-Hästholmen gemensamt anlägger tryckavloppsnätet på öarna enligt kommunens specifikationer. Kommunen åtar sig därefter att överta nätet och ansvara för drift och skötsel när fastighetsägarna så önskar.

Under våren arbetade styrelsens arbetsgrupp vidare och tog fram förslag till ledningsdragning och materialleveransförfrågan för att få fram en preliminär kostnadsbil. Styrelsen beslutade att söka bidrag till samläggning av fiber hos Länsstyrelsen och Post och Telestyrelsen, vilket också beviljades med 400 000 kronor + moms.

På samhällsföreningens årsmöte den 16 juli 2011 redovisade avloppsgruppen sitt arbete och lade fram ett förslag till handlingsplan för vad som behöver tas fram för det fortsatta arbetet:

 1. Förslag till stadgar
 2. Förslag till styrelse
 3. Förslag till typ av förening (ekonomisk, AB, etc)
 4. Formulera ett prospekt som fastighetsägarna kan bilda förening på (kostnader, villkor, mm)
 5. Förslag till kommunen t.ex. att samhällsföreningen disponerar ett antal anslutningar på samma villkor som föreningsmedlemmarna gick med på under förutsättningar för permanentboende eller allmännyttiga fastigheter.
 6. Slutföra LOVA-projektet
 7. Ta fram realistisk tidsplan för bildandet av förening, upphandling, genomförande och övertagande av kommunen.

Det beslutades att bilda en arbetsgrupp fristående från samhällsföreningen som ska fortsätta att driva tryckavloppsfrågan samt kalla till ett separat fastighetsägarmöte den 14 augusti 2011. På det mötet beslutades att bilda en fristående arbetsgrupp som ska arbeta vidare med tryckavloppsfrågan enligt handlingsplanen och redovisa sitt arbete till fastighetsägarna genom att regelbundet kalla till informationsmöten samt lägga ut all viktig information på hemsidan http://ytterobloggen.blogspot.se/2012/09/ytterligare-berakningar.html

Den fristående avloppsgruppen hade sitt första möte i augusti 2011 och började då arbeta med framtagande av prospektet som ska ligga till underlag för att bilda en tryckavloppsförening. Målsättningen var att så många fastighetsägare som möjligt ska kunna koppla in sig på tryckavloppet. Det tryckavloppsförslag som tagits fram av samhällsföreningens avloppsgrupp redovisades och beslutades ligga till grund för prospektet men ytterligare kostnadsberäkningar beslutades att ta fram:

 • Baspaket befintligt förslag (grävning 30 m eller max till tomtgräns)
 • Baspaket grävning till tomtgräns
 • Paket inkoppling Östra sidan. A grävning. B sjöledning
 • Paket inkoppling Västra sidan. A grävning. B Sjöledning
 • Paket Totalt. A grävning. B sjöledning

Efter redovisning av baspaketsberäkningarna beslutade arbetsgruppen att arbeta vidare med grundförslaget för tryckavloppet, stamledning + 30 meter. För det fåtal fastigheter som ligger illa till för att kunna koppla sig till tryckavloppsnätet gav Åsa Olofsson på Karlskrona kommuns miljökontor besked att miljökontoret kommer ut och på plats med berörd fastighetsägare diskuterar vilken avloppslösning som ska kunna användas för den specifika fastigheten. 

Under hösten arbetade gruppen vidare med utformandet av prospektet men också med en ny genomgång av alternativa avloppslösningar. Denna genomgång visade att det finns flera intressanta alternativa avloppslösningar som kan fungera under olika förhållanden och förutsättningar men att det i nuläget inte går att finna en lösning som omfattar både permanent och tillfälligt boende och som kan täcka in så många fastigheter som ett kommunalt tryckavlopp kan göra och arbetsgruppen kom fram till att tryckavloppslösningen är det bästa alternativet för våra öar.

2012

En extra koll på kostnaderna i prospektet gjordes innan det skickades ut till alla fastighetsägare tillsammans med anmälningsblanketter för tryckavlopp, fiber och vatten samt inbjudan till fastighetsägarmöte den 7 april.

På detta möte diskuterades avloppsfrågan livligt och en majoritet av fastighetsägarna visade med handuppräckning att de var för ett tryckavlopp. Utan att detta i förväg diskuterats i hela arbetsgruppen drev delar av arbetsgruppen en ny linje att istället för att bilda en (ekonomisk) förening och anlägga tryckavlopp i samråd med kommunen (enligt handlingsplanen) arbeta mycket aktivt för att tvinga kommunen att göra avloppet och lägga stor kraft på att driva frågan att kommunen ska ta ansvar för att ordna tryckavlopp på Hästholmen och Ytterön. Det beslutades snabbt att en ekonomisk förening med mycket låg insats ska bildas för att driva på frågan och skapa en motpart gentemot kommunen. Bildandet av denna förening skulle diskuteras vid det redan förannonserade mötet den 28 april (som egentligen var avsett som ett konstituerande möte för bildande av en ekonomisk förening för att driva genomförandeprojektet tryckavlopp på Ö Hästholmen-Ytterön). Anmälningsblanketterna som bilagts prospektet ansågs inte behöva skickas in.

 På fastighetsägarmötet den 28 april framkom osäkerhet bland fastighetsägarna om vilka riskerna är med de olika vägarna, att driva avloppsprojektet i egen regi eller att tvinga kommunen att lägga avlopp. Det beslutades därför att ge den gamla arbetsgruppen nu utökad med tre nya medlemmar i uppdrag att göra en riskvärdering av de båda vägarna samt att ta fram stadgar till en ekonomisk förening och kalla till ett nytt möte den 24 juni.

Arbetsgruppen fick efter möte med Karlskrona kommun säker information om att kommunens policy är att inte lägga avlopp utan att man vill att fastighetsägare går ihop och gemensamt lägger avlopp såsom planerat i prospektet. Kommunen fattade nu också beslut om att en VA-plan ska tas fram som kan bli klar om tidigast 3 år. Arbetet med riskvärderingen försvårades av att medlemmarna i gruppen hade mycket olika värderingar av risker och konsekvenser, det var uppenbara svårigheter att sammanställa en riskvärdering och att ta fram förslag till stadgar. Arbetsgruppen kunde till slut ta fram en konsekvensanalys av tre olika scenarier :

 • Scenario 1 Kommunen planerar, genomför och driver projektet
 • Scenario 2 En ekonomisk förening bildas med syftet att planera, genomföra och driva projektet 
 • Scenario 3 Nollalternativet, ingen gemensam aktiv insats görs.

samt en kostnadsanalys som presenterades vid fastighetsägarmötet den 24 juni.

Det beslutades på mötet att arbetsgruppen skulle vidarebearbeta och förtydliga de tre scenarierna (även om inte alla på mötet var överens om att alla tre alternativen skulle vara med) och skicka ut detta till samtliga fastighetsägare tillsammans med en enkät där samtliga fastighetsägare ges möjlighet att svara för vilket scenario man förordar.

Arbetsgruppen kallade till nytt fastighetsägarmöte den 15 september då resultatet av enkäten redovisades och diskuterades. På mötet beslutades att gå vidare med scenario 2 och scenario 3 i två olika konstellationer. De fastighetsägare som vill gå vidare med scenario 3 bildar en arbetsgrupp för att vänta och se samt att utreda alternativa avloppslösningar och de som vill gå vidare med scenario 2 och driva ett tryckavloppsprojekt i egen regi bildar en ekonomisk förening för att fortsätta projektet och ta fram underlag för projektering, upphandling och bli en avtalspart till kommunen för att kunna utreda kostnader, grävdjup mm.

Det poängterades på mötet att det ej bör råda någon motsättning mellan dessa båda konstellationer, Kommunikation och samtal bör ses som en självklarhet på våra öar. En interimsstyrelse tillsattes med uppdrag att förbereda bildandet av den ekonomiska föreningen.  Den 6 oktober 2012 hölls det konstituerande mötet och föreningen Ytterön-Hästholmen VA ekonomisk förening bildades.